UA-83219052-1

چطور کار میکند؟

بعد از ثبت نام شما تمام وب سایت هایی که تمایل دارید بازدید داشته باشند را ارسالمی نماید و سپس شما با بازدید کردن از سایت های دیگران امتیاز دریافت خواهید کرد. و به میزان امتیازهایتان از سایت های شما نیز بازدید خواهد شد و یا اینکه پکیج های امتیازی ما را خریداری نمایید.

چطور کار میکند؟ ?

  • اضافه کردن وب سایت

    آدرس وب سایت خود را برای فعال سازی ارسال نمایید

  • امتیاز دریافت کنید

    وب سایت های دیگر را بازدید کنید و امتیاز دریافت نمایید

  • از امتیاز های خود بهره ببرید

    وقتیکه شما امتیاز دریافت نمایید از وب سایتهای شما نیز بازدید خواهد شد و یا اینکه امتیاز خود را به پول تبدیل نمایید و کسب درآمد کنید